zitichina121 发表于 2010-8-14 09:49:00

[原创]几款个人觉得不错的字体和LOGO素材分享

<p><font face="Verdana">几款个人觉得不错的字体和LOGO素材分享<br/>几款字体和LOGO素材分享,这些字体和LOGO各有风格,个人觉得还很好的体现出了各行业的风格,也发现在www.zitichina.com网站 上看到这个自己喜欢的风格,希望能和大家多多交流下。本人QQ:410814530</font></p>
<p><font face="Verdana"></font>&nbsp;<img src="http://www.zitichina.com/Uploadfile/userup/1008/0G9161cY7.gif"/><img src="http://www.zitichina.com/Uploadfile/userup/1008/042059216494.gif"/><img src="http://www.zitichina.com/Uploadfile/userup/1007/3116144622W.gif"/><img src="http://www.zitichina.com/Uploadfile/userup/1007/2G5193935U.gif"/><img src="http://www.zitichina.com/Uploadfile/userup/1007/201521524O3.gif"/><img src="http://www.zitichina.com/Uploadfile/userup/1008/11130Ic425.gif"/><img src="http://www.zitichina.com/Uploadfile/userup/1007/1GK91053N.gif"/><img src="http://www.zitichina.com/Uploadfile/userup/1007/13133421X24.gif"/></p>

断线的风筝 发表于 2010-8-14 17:37:00

不错&nbsp; 很好
页: [1]
查看完整版本: [原创]几款个人觉得不错的字体和LOGO素材分享