sexliang 发表于 2010-5-10 11:14:00

光纤布线施工技术大全+光纤到桌面方案

文件有点大``上传不了``,有需要的朋友加我QQ<font face="Verdana"><font face="Verdana">1275088534</font>,或者留个邮箱</font>
[此贴子已经被作者于2010-8-2 17:15:44编辑过]

kmzwyong12 发表于 2010-5-10 15:44:00

版主谢谢了&nbsp;&nbsp; 给我发一个&nbsp; <a href="mailto:kmzwyong12@126.com">kmzwyong12@126.com</a>

yaoyongjiang 发表于 2010-5-11 14:57:00

<p>谢谢楼主,请给我发一份</p>
<p>E-mail:yaoyongjiang2003@yahoo.com.cn</p>

sexliang 发表于 2010-5-12 15:37:00

<p>邮件已发出··有漏的各位提醒一下</p>
<p>&nbsp;</p>

liangjiaye 发表于 2010-5-14 11:56:00

楼主分份给我参考,谢谢了!<a href="mailto:liang627@126.com">liang627@126.com</a>

asamwang 发表于 2010-5-14 16:46:00

<p>谢谢了</p>
<p>我需要</p>
<p><a href="mailto:zhicheng122@sina.com">zhicheng122@sina.com</a></p>

szc 发表于 2010-5-16 15:52:00

<a href="mailto:szcsss@163.com">szcsss@163.com</a>谢谢

llj0104 发表于 2010-5-16 16:16:00

谢谢了262589033@qq.com

zjb19948567 发表于 2010-5-17 10:23:00

<a href="mailto:zjb9577@yahoo.cn">zjb9577@yahoo.cn</a>&nbsp;谢谢

sexliang 发表于 2010-5-17 16:32:00

<p><font face="Verdana">邮件已发出·</font></p>

方舟 发表于 2010-5-17 17:19:00

<a href="mailto:728811@163.com">728811@163.com</a>

sexliang 发表于 2010-5-20 17:29:00

邮件已发出,谢谢关注!

mingyuzhang2003 发表于 2010-5-20 18:05:00

<p>你好我的<a href="mailto:81195146@qq.com">81195146@qq.com</a></p>
<p>谢了</p>

ksshihao 发表于 2010-5-24 10:06:00

<a href="mailto:ksshihao@163.com">ksshihao@163.com</a> <font face="Verdana">谢谢,能发一份给我吗?</font>

q376876127 发表于 2010-5-24 15:10:00

给我一份谢谢~~~376876127@qq.com

小秋 发表于 2010-5-24 15:21:00

<a href="mailto:andy_zhaohw@hotmail.com">andy_zhaohw@hotmail.com</a>,谢谢

破浪 发表于 2010-5-24 21:08:00

<p><a href="mailto:121593712@qq.com">121593712@qq.com</a></p>
<p>谢谢</p>

sexliang 发表于 2010-5-25 09:56:00

邮件已发出·谢谢关注!

sexliang 发表于 2010-5-26 17:29:00

最近整理了一些光纤到桌面的资料··有兴趣的朋友加我Q,或留个邮箱··大家交流一下

mdgtv 发表于 2010-5-26 19:34:00

<a href="mailto:mdgtv@163.com">mdgtv@163.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 能给我一份吗?非常感谢!
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 光纤布线施工技术大全+光纤到桌面方案